21 Brygada Strzelców Podhalańskich


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Regulamin tytułu

REGULAMIN TYTUŁU

HONOROWEGO PODHALAŃCZYKA

 21 BRYGADY STRZELCÓW PODHALAŃSKICH

 
    Tytuł "Honorowego Podhalańczyka 21 BSP" stanowi wyraz najwyższego uznania dla osób i instytucji szczególnie zasłużonych dla kultywowania chybnych tradycji wojsk górskich i podhalańskich, jak też współpracy i więzi z 21 Brygadą Strzelców Podhalańskich.


I.    Cel wprowadzenia Tytułu Honorowego Podhalańczyka 21 BSP.

1. Celem ustanowienia Tytułu Honorowego Podhalańczyka 21 BSP jest uhonorowanie osób i instytucji wspierających Podhalańczyków 21 BSP oraz  wyrażenie w ten sposób uznania dla ich szczególnego wkładu w kultywowanie chlubnych tradycji wojsk górskich i podhalańskich.

2.Wprowadzenie Tytułu Honorowego Podhalańczyka 21 BSP ma inspirować sympatyków wojsk górskich do udzielania różnorodnej pomocy i wsparcia, inicjowania projektów służących kultywowaniu i popularyzowaniu historii wojsk górskich i podhalańskich oraz dokonań współczesnych podhalańczyków.  


II.    Opis insygniów Tytułu Honorowego Podhalańczyka 21 BSP.

    Insygniami Tytułu Honorowego Podhalańczyka 21 BSP są: kapelusz strzelca podhalańskiego i ciupaga 21 BSP wręczane wyróżnionym najczęściej podczas uroczystości dorocznego święta 21 BSP - 26 maja.]

1. Ciupaga 21 BSP.

    Ciupaga jako swego rodzaju broń jest niezwykle istotnym elementem symboliki Podhalańczyków 21 BSP. Wywodzi się od popularnych - nie tylko na Podhalu - lasek góralskich, zwanych ciupagami. Przekazywana jest ona podczas uroczystości objęcia obowiązków przez nowego dowódcę jednostki podhalańskiej stanowiąc, w ten sposób, symbol podhalańskiej władzy dowódczej. Ciupaga, zamiast szabli, używana jest nieoficjalnie przez dowódcę podhalańskiej asysty honorowej oraz podczas wart honorowych np. straży grobowych w czasie Świąt Wielkanocnych. Dodatkowo podczas uroczystości zawarcia związków małżeńskich przez Podhalańczyków, tworzone są szpalery żołnierzy z ciupagami dla nowożeńców. Również tamburmajor Orkiestry Wojskowej z Rzeszowa używa zamiast buławy ciupagi.

    Ciupaga 21 BSP została opracowana z inicjatywy ówczesnego dowódcy 21 BSP w 1994 roku. Występuje w dwóch wersjach: ze stali wysokostopowej polerowanej oraz odlewu z brązu oprawionych na trzonku drewnianym zdobionym metalową szarotką, orłem wojsk lądowych oraz białymi i  czerwonymi pomponami. Poniżej tych emblematów umieszczana jest metalowa tabliczka z Napisem HONOROWY PODHALAŃCZYK – uzupełnionym o rok nadania. Kształt obucha ciupagi został zaczerpnięty z historycznego wizerunku pasterskiej laski górali podhalańskich i posiada formę stylizowaną. Obuch ciupagi odlewanej z brązu – nawiązuje do tradycyjnego zdobnictwa podhalańskiego. Ciupagę odlewaną z brązu zdobi głowa orła, napis wklęsły 21 Brygada Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza oraz szarotka jako odwzorowanie odznak korpusówek strzelców podhalańskich. Trzonek drewniany, w obydwu przypadkach zakończony jest stopką odpowiednią do obucha; stalową lub ze stopu brązu. Ciupagi nie posiadają nabijanych numerów. 

2. Kapelusz strzelca podhalańskiego.

    Kapelusze podhalańskie używane przez Strzelców Podhalańskich od 1919 roku, wzorowane są na góralskich „kłobukach”. Wykonywane są z jednego kawałka, specjalnie utwardzonego filcu, barwy ochronnej. Posiadają kuliste ogłowie przechodzące u dołu w rondo i podpinkę z dwóch pasków filcu. Z lewej strony kapelusza mocowany, blaszaną szarotką, jest pęk puchu i pióro ptaka drapieżnego. Z przodu kapelusza umieszczony jest orzeł wojskowy i haftowane oznaki stopni wojskowych. Kapelusze Podhalańskie wykonywane są w czterech wersjach. Kapelusze dla szeregowych i podoficerów wykonywane są z otokiem szerokości 2 cm, w barwie ochronnej i wykończone granatową taśmą; dla oficerów młodszych - pojedynczym galonem srebrnym, dla oficerów starszych - podwójnym galonem oraz dla generałów - z otokiem wykończonym wężykiem generalskim. Kapelusze strzelców zdobią zawsze pióra stanowiące zwyczaj wywodzący się również z tradycji Podhala. Pióra do kapeluszy pochodzą od ptaków drapieżnych co stanowi o ich niezwykłym walorze ozdobnym i emocjonalnym. Najczęściej są to pióra orle lub jastrzębie, których długość nie powinna przekraczać 40 cm. Kapelusze Strzelców Podhalańskich produkowane są w Skoczowskiej Fabryce Kapeluszy "Polkap" w Skoczowie .


III. Prawo do noszenia insygniów Tytułu Honorowego Podhalańczyka 21 BSP.

1. Prawo do występowania z insygniami Tytułu Honorowego Podhalańczyka 21 BSP przysługuje wyróżnionym w dniu nadania oraz podczas szczególnie ważnych uroczystych apeli np. jubileuszy 21 BSP po uprzednim ustaleniu takiego występowania i powiadomieniu wyróżnionych przez organizatorów.

2. Odznakę Honorowego Podhalańczyka 21 BSP nadaje i wręcza w dniu Nadania Prezes Stowarzyszenia Honorowych Podhalańczyków 21 BSP.

3. Insygnia Tytułu Honorowego Podhalańczyka 21 BSP wraz z Aktem Nadania wręczane są, podczas uroczystego apelu z okazji dorocznego święta 21 BSP.

4. Żołnierze wyróżnieni Tytułem Honorowego Podhalańczyka 21 BSP mogą nosić miniaturowa odznakę Honorowego Podhalańczyka 21BSP na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2004 roku w sprawie noszenia orderów, odznaczeń i odznak przez żołnierzy zawodowych.

5. Wyróżnieni Tytułem Honorowego Podhalańczyka 21 BSP mogą nosić metalową odznakę HP do ubrania cywilnego w godny sposób, zapewniający poszanowanie jej symboliki i znaczenia.


IV. Koszt wykonania insygniów Tytułu Honorowego Podhalańczyka 21 BSP.

1. Koszt wykonania i zakupu insygniów, ponosi Stowarzyszenie Honorowych Podhalańczyków 21 BSP.


V. Uprawnienia Kapituły Tytułu Honorowego Podhalańczyka 21 BSP.

1. Kapituła  Tytułu Honorowego Podhalańczyka 21 BSP czuwa nad poprawnością przebiegu nominacji i nadania tytułu honorowego.

2. Kapituła składa się z 5 osób. Przewodniczącym kapituły jest Zastępca Dowódcy brygady, a zastępcą przewodniczącego - Prezes Stowarzyszenia Honorowych Podhalańczyków. Ponadto w skład kapituły wchodzi,  Szef Sztabu, Szef Szkolenia i Szef Sekcji Wychowawczej.

3. Tytuł „Honorowego Podhalańczyka” nadaje Dowódca 21 BSP na wniosek kapituły, umieszczając ten fakt w rozkazie i potwierdzając stosownym aktem nadania tytułu honorowego.

4. Dokumentację w tym rozkazy okolicznościowe prowadzenie rejestru nadanych tytułów prowadzi wyznaczony żołnierz Sekcji Wychowawczej 21 BSP.

5. Zadaniem Kapituły Tytułu Honorowego Podhalańczyka 21 BSP jest:

   a) przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o nadanie tytułu,

   b) analiza dokonań osób nominowanych dla górskich formacji wojskowych i 21 BSP oraz opracowanie pisemnego wniosku w tej sprawie do Dowódcy 21BSP. 

  c) przygotowanie listów intencyjnych zawiadamiających osoby nominowane o zamiarze przyznania tytułu Honorowego Podhalańczyka 21 BSP. 

   d) przygotowanie insygniów, odznaki oraz przygotowanie rozkazu okolicznościowego oraz aktów nadania tytułu,

  e) rozpatrywanie wniosków o pozbawienie tytułu Honorowego Podhalańczyka 21 BSP osób skazanych prawomocnymi wyrokami sądowymi za czyny hańbiące godność i honor żołnierza i obywatela, oraz przedstawianie wniosku w tej sprawie do Dowódcy 21BSP. 

   f) zapewnienie przestrzegania zasad regulaminu Tytułu Honorowego Podhalańczyka 21 BSP.

6. Sprawy sporne lub nie ujęte w regulaminie rozstrzyga kapituła –  kierując się intencją zachowania dobrych obyczajów wojsk górskich oraz zapewnienia najwyższej rangi Tytułu Honorowego Podhalańczyka 21 BSP.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkie nieokreślone w powyższym regulaminie kwestie rozstrzygać będzie Kapituła Tytułu Honorowego Podhalańczyka 21 BSP.

 

 Nadanie Tytułu Honorowego Podhalańczyka w czasie Świeta 21 BSP w 2016 roku dla Biskupa Rzeszowskiego Jana Wątroby i Prezesa Zarządu Głównego Związku Podhalan Andrzeja Supnia.

    
  • BIP
pdf

Kontakt

21 Brygada Strzelców Podhalańskich
Hoffmanowej 4
35-922 Rzeszów
tel. 261155000
fax. 261155003
21bsp.sekretariat@wp.mil.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane