BIP
21 Brygada Strzelców Podhalańskich
dla wszystkich

 

 

Jednostka Wojskowa nr 3224

 

OGŁASZA NABÓR

 

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Starszy referent sekcji personalnej – na okres zastępstwa

 

1.    Wymagania niezbędne:

a)    wykształcenie – studia wyższe w zakresie administracji, prawa lub ukończenie wyższej uczelni wojskowej;

b)    znajomość języka angielskiego na poziomie FCE B1;

c)    poświadczenie bezpieczeństwa POUFNE lub złożenie ankiety bezpieczeństwa osobowego;

d)    znajomość ustawy z dnia 11 września 2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. 2016, poz. 1726) oraz rozporządzeń wydanych do ustawy;

e)    znajomość ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego;

f)     umiejętność obsługi komputera;

g)    umiejętność pracy w pakiecie MS Office.

h)   dyspozycyjność.

2.    Wymagania dodatkowe:

a)   wymagany staż pracy - 3 lata;

b)   znajomość języka angielskiego na poziomie FCE B2

c)   znajomość program SEW on line

d)   znajomość „Instrukcji o zasadach pracy biurowej w resorcie obrony narodowej”;

e)   umiejętność pracy w zespole;

f)     doświadczenie związane z prowadzeniem działalności kontrolnej;

g)    umiejętność analizy i syntezy informacji;

h)   zwiększone umiejętności interpersonalne.

3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)   prowadzenie postępowań administracyjnych w organie I instancji, sporządzanie opinii do odwołań wnoszonych od rozkazów personalnych (decyzji) organu I instancji
i przekazywanie dokumentacji dla organu II instancji;

b)   sporządzanie opinii przy rozpatrywaniu odwołań przez organ II instancji (organ II stopnia dla jednostek wojskowych);

c)   przygotowywanie dokumentacji w sprawach powoływania i zwalniania z zawodowej służby wojskowej, wyznaczania na stanowiska, przenoszenia między jednostkami, mianowania na wyższe stopnie wojskowe oraz powołania do służby stałej;

d)   przygotowywanie projektów rozkazów Dowódcy JW dotyczących zgody na podjęcie pracy zarobkowej przez żołnierzy zawodowych;

e)   realizacja spraw związanych z pobieraniem nauki przez żołnierzy zawodowych;

f)    przygotowywanie opinii do wniosków żołnierzy dotyczących zaliczenia okresów służby
i pracy do okresu czynnej służby wojskowej, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej;

g)   opracowywanie punktów do rozkazu dziennego dotyczących przebiegu służby oficerów
i podoficerów oraz należności związanych ze zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, przywracania dodatków służbowych i specjalnych żołnierzy zwalnianych ze służby w ostatnim miesiącu jej pełnienia;

h)   opracowywanie projektów rozkazów personalnych;

i)     prowadzenie oceny sytuacji kadrowej;

j)     przygotowanie materiałów analitycznych niezbędnych do opracowania meldunków, sprawozdań oraz zestawień;

k)   opracowywanie pism dotyczących rozwiązywania spraw z zakresu odpowiedzialności na podstawie otrzymanych informacji.

4.    Wymagane dokumenty:

a)    życiorys (CV);

b)    list motywacyjny;

c)    kserokopia dyplomów poświadczających wykształcenie;

d)    kserokopia świadectw pracy;

e)    inne dodatkowe kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (ukończone kursy, szkolenia, referencje);

f)     kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

g)    oświadczenie o niekaralności;

h)   oświadczenie o dobrym stanie zdrowia;

i)     oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w kancelarii JW. 3224
w godzinach od 08.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku lub pocztą na adres:

JW. 3224 35-922 Rzeszów ul. Hoffmanowej 4.

Osoba upoważniona do kontaktów: mjr Dariusz WASILEWSKI tel. 261155044

Zarówno aplikacje złożone bezpośrednio, jak i przesłane pocztą winny być złożone
w zaklejonej kopercie z dopiskiem:

„DOTYCZY NABORU NA STANOWISKO STARSZY REFERENT S-1”

w terminie do dnia 07.05.2018r. (data wpłynięcia do kancelarii JW. 3224).

 

JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr 3224 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Starszy referent sekcji szkoleniowej

1.    Wymagania niezbędne:

a)    wykształcenie – średnie;

b)    umiejętność obsługi komputera;

c)    umiejętność pracy w pakiecie MS Office.

d)    dyspozycyjność.

2.    Wymagania dodatkowe:

a)   wykształcenie – studia wyższe (filologia angielska);

b)   odbycie służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego;

c)   wymagany staż pracy - 2 lata;

d)   umiejętność pracy w zespole;

e)   umiejętność analizy i syntezy informacji;

f)    znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym FCE C1.

3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)   prowadzenie ewidencji urządzeń szkolno – treningowych i symulatorów oraz szkoleniowej bazy gabinetowej w jednostkach wojskowych podległych Dowódcy Brygady;

b)   przygotowywanie okresowych analiz i wniosków z wykorzystania  urządzeń szkolno – treningowych
i symulatorów oraz szkoleniowej bazy gabinetowej w jednostkach wojskowych podległych Dowódcy Brygady;

c)   prowadzenie gospodarki środkami materiałowego zabezpieczenia szkolenia oraz biurowymi dla Dowództwa Brygady;

d)   planowanie potrzeb w zakresie środków materiałowych do zabezpieczenia szkolenia oraz działalności bieżącej Dowództwa Brygady;

e)   opracowywanie dokumentów w języku angielskim;

f)    przygotowywanie okresowych analiz i wniosków z wykorzystania  środków materiałowego zabezpieczenia szkolenia oraz biurowych w Dowództwie Brygady;

g)   sporządzanie meldunków i sprawozdań w systemie funkcjonalnym szkolenie;

h)   udział w planowaniu potrzeb w zakresie środków finansowych do zabezpieczenia procesu szkolenia w Dowództwie Brygady;

i)     realizacja przedsięwzięć kontroli zarządczej w systemie funkcjonalnym szkolenie, w szczególności
w zakresie zabezpieczenia procesu szkolenia.

j)     udział w opracowaniu specyfikacji ćwiczeń i treningów z udziałem wojsk innych państw w zakresie potrzeb środków materiałowego zabezpieczenia szkolenia na ich realizację.

4.    Wymagane dokumenty:

a)    życiorys (CV);

b)    list motywacyjny;

c)    kserokopia dyplomów poświadczających wykształcenie;

d)    kserokopia świadectw pracy;

e)    inne dodatkowe kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (ukończone kursy, szkolenia, referencje);

f)     kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

g)    oświadczenie o niekaralności;

h)    oświadczenie o dobrym stanie zdrowia;

i)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie JW. 3224 w godzinach od 08.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku lub pocztą na adres:

JW. 3224 35-922 Rzeszów ul. Hoffmanowej 4.

Osoba upoważniona do kontaktów: mjr Dariusz WASILEWSKI tel. 261155044

Zarówno aplikacje złożone bezpośrednio, jak i przesłane pocztą winny być złożone w zaklejonej kopercie z dopiskiem:

„DOTYCZY NABORU NA STANOWISKO STARSZY REFERENT SEKCJI SZKOLENIOWEJ”

w terminie do dnia 07.05.2018r. (data wpłynięcia do kancelarii JW. 3224).

 

 

JW Nr 3224 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Instruktor Klubu 21 BSP - ½  etatu

 

1. Wymagania niezbędne:

a)     wykształcenie – studia wyższe w zakresie historii;

b)     umiejętność obsługi komputera;

c)     dyspozycyjność.

2. Wymagania dodatkowe:

a)     doświadczenie w prowadzeniu edukacji historycznej;

b)     znajomość historii Polski i tradycji wojskowych;

c)     umiejętność formułowania tekstów i artykułów dotyczących działalności Klubu i 21 BSP.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku;

a)     pełnienie obowiązków przewodnika po Sali Tradycji;

b)     gromadzenie pamiątek historycznych i współczesnych dla Sali Tradycji;

c)     redagowanie artykułów prasowych dotyczących działalności Klubu;

d)     przygotowywanie i wygłaszanie odczytów dla żołnierzy o tematyce związanej z  historią Wojska Polskiego;

e)     popularyzacja tematyki historyczno-wojskowej wśród żołnierzy 21 BSP;

f)      popularyzacja tematyki historyczno-wojskowej w mediach ze szczególnym uwzględnieniem tradycji podhalańskich;

g)     aktualizacja przewodnika po Sali Tradycji;

h)     współpraca przy opracowywaniu scenariuszy i projektów ekspozycji okolicznościowych;

i)       gromadzenie materiałów historycznych dotyczących tradycji poszczególnych oddziałów 21 BSP oraz ich patronów.

4. Wymagane dokumenty:

a)     życiorys;

b)     listy motywacyjny;

c)     kserokopia dyplomów poświadczających wykształcenie;

d)     kserokopia świadectw pracy;

e)     inne dodatkowe kserokopie dokumentów;

f)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

g)     oświadczenie o niekaralności;

h)     oświadczenie o dobrym stanie zdrowia;

i)       oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie JW. 3224 w godzinach od 08.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku lub pocztą na adres:

JW. 3224 35-922 Rzeszów ul. Hoffmanowej 4.

Osoba upoważniona do kontaktów mjr Ryszard ŚNIEŻEK tel. 261155888

Zarówno aplikacje złożone bezpośrednio, jak i przesłane pocztą winny być złożone w zaklejonej kopercie
z dopiskiem:

„DOTYCZY NABORU NA STANOWISKO INSTRUKTOR KLUBU 21. BSP”

w terminie do dnia 14.05.2018r. (data wpłynięcia do kancelarii JW. 3224).

 

JW Nr 3224 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Instruktor Klubu 21 BSP - ½  etatu

 

1. Wymagania niezbędne:

a)   wykształcenie – średnie;

b)   umiejętność obsługi komputera;

c)   dyspozycyjność.

2. Wymagania dodatkowe:

a)   doświadczenie w organizacji i prowadzeniu wycieczek turystyczno-krajoznawczych i Rajdów;

b)   wymagany staż pracy – 2 lata;

c)   umiejętność pracy w zespole.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)   zainteresowanie i znajomość problematyki turystycznej;

b)   organizowanie wypraw i wycieczek krajoznawczych dla środowiska żołnierskiego;

c)   organizowanie Rajdów i wycieczek szlakami miejsc pamięci narodowej;

d)   podjęcie próby założenia wojskowego Koła PTTK;

e)   organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży kadry i pracowników cywilnych w ramach akcji „Wakacje i ferie w Klubie 21 BSP”;

f)    organizowanie plenerowych spotkań dla środowiska żołnierskiego, typu: grzybobranie, zawody wędkarskie, biegi rodzinne itp.;

g)   popularyzacja tematyki turystycznej i krajoznawczej wśród żołnierzy, pracowników cywilnych i ich rodzin.

4. Wymagane dokumenty:

a)     życiorys;

b)     listy motywacyjny;

c)     kserokopia dyplomów poświadczających wykształcenie;

d)     kserokopia świadectw pracy;

e)     inne dodatkowe kserokopie dokumentów;

f)       kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

g)     oświadczenie o niekaralności;

h)     oświadczenie o dobrym stanie zdrowia;

i)       oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie JW. 3224 w godzinach od 08.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku lub pocztą na adres:

JW. 3224 35-922 Rzeszów ul. Hoffmanowej 4.

Osoba upoważniona do kontaktów mjr Ryszard ŚNIEŻEK tel. 261155888

Zarówno aplikacje złożone bezpośrednio, jak i przesłane pocztą winny być złożone w zaklejonej kopercie z dopiskiem:

„DOTYCZY NABORU NA STANOWISKO INSTRUKTOR KLUBU 21. BSP”

w terminie do dnia 14.05.2018r. (data wpłynięcia do kancelarii JW. 3224).

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych